Zápis do ZŠ probíhá ve dnech 6.4 a 7.4.2022

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Zápis do 1. ročníku Základní školy Jeřabinka pro školní rok 2022/23 probíhá v termínech:
 

 • středa 6. dubna v čase od 11:00 do 17:00 hodin
 • čtvrtek 7. dubna 2022 v čase od 13:00 do 16:00 hodin

 

Náš školní informační systém umožňuje administraci tzv. „elektronické přihlášky“ do ZŠ.

KWE015 - Přihláška k zápisu (skolaonline.cz)

Prostřednictvím tohoto odkazu je nutné vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou potom už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (např. kopii či sken rodného listu a dalších dokumentů) a doručit osobně při zápisu nebo jedním z níže uvedených způsobů.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole;
 • do datové schránky školy p968kwi (Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.);
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce;
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu), k ověření je potřeba doložit kopii či sken svého občanského průkazu (po ověření údajů bude dokument skartován).

 

V případě, že by se dítě nemohlo zápisu účastnit, stanovíme na základě domluvy se zákonnými zástupci individuální postup.

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

V termínu 6. a 7. 4. 2022 zákonný zástupce dítěte oficiálně požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a doloží požadované dokumenty (rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. rozhodnutí o odkladu, zprávu pedagogicko-psychologické poradny či odborného lékaře, rozhodnutí o svěření do péče, rozhodnutí o střídavé péči atd.). O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů.

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. V praxi to znamená, že na naší škole bude možno o odklad žádat ve dnech 6. a 7. 4. 2022. O odkladu se rozhoduje ve správním řízení. Máte-li pochybnosti o školní zralosti svého dítěte, objednejte se bezodkladně do pedagogicko-psychologické poradny, čekací lhůty jsou i několikaměsíční.

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA

Ve školním roce 2022/2023 škola otevírá jednu 1. třídu, do které může přijmout max. 16 dětí.

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se budeme řídit těmito kritérii:
 

 • věk dítěte (datum narození v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 nebo dítě po odkladu školní docházky)
 • splnění předpokladů ke vzdělávání

  - připravenost dítěte pro školu (orientační posouzení jeho školní připravenosti ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

  - docházka dítěte do naší MŠ Jeřabinka


Žáci jsou přijímáni k základnímu vzdělávání na základě pořadí sestaveného podle hodnocení výše uvedených kritérií.

V případě rovnosti bodů rozhoduje kritérium:
 

 • docházka sourozence dítěte do naší ZŠ v době nástupu dítěte do 1. třídy

O přijetí či nepřijetí na školu rozhoduje přijímací komise konsensuálním způsobem (tzn. dohodou všech členů přijímací komise). Není-li konsensu dosaženo, rozhoduje o pořadí los.

Doporučujeme, aby se zákonní zástupci včas obeznámili s waldorfskou pedagogikou a jejími principy. K tomu slouží např. setkávání na besedách a přednáškách, školních slavnostech, dnech otevřených dveří a dalších akcích školy. Případné dotazy pište na adresu sarka.marcilisova@skolajerabinka.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 775 922 119.


Podmínky přijetí dítěte do základní školy:

 • uzavření Smlouvy o poskytování základního vzdělávání

 

Doklady k zápisu:

 • Rodný list dítěte(kopie) - u dětí nenavštěvujících MŠ Jeřabinka zaslat spolu s přihláškou
 • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU není u dostančního zápisu předkládán (zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své dítě zastupovat - např. soudní rozhodnutí spolu s přihláškou)
 • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)


Dokumenty ke stažení

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

 

18.3.2022 07:26

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks