Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Zápisy do ZŠ pro školní rok 2024/2025

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2024/25

Zápis do 1. ročníku Základní školy Jeřabinka pro školní rok 2024/25 probíhá v termínech:

 • středa 3. dubna 2024 v čase od 13:00 do 16:00 hodin
 • čtvrtek 4. dubna 2024 v čase od 13:00 do 17:00 hodin
 • středa 17. dubna 2024 v čase od 14:00 do 16:00 hodin

Náš školní informační systém umožňuje administraci tzv. „elektronické přihlášky“ do ZŠ. 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolajerabinka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4119#

Prostřednictvím tohoto odkazu je nutné vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou potom už jen stačí podepsat, přiložit přílohy a doručit osobně při zápisovém pohovoru.

V případě, že by se dítě nemohlo zápisu účastnit, stanovíme na základě domluvy se zákonnými zástupci individuální postup. 

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

V termínu 3., 4. a 17. 4. 2024 zákonný zástupce dítěte oficiálně požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a doloží požadované dokumenty (rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. rozhodnutí o odkladu, zprávu pedagogicko-psychologické poradny či odborného lékaře, rozhodnutí o svěření do péče, rozhodnutí o střídavé péči atd.). O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů. 

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Na webových stránkách školy bude zveřejněn anonymizovaný seznam přijatých dětí. 

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. O odkladu se rozhoduje ve správním řízení. Máte-li pochybnosti o školní zralosti svého dítěte, objednejte se bezodkladně do pedagogicko-psychologické poradny, čekací lhůty jsou i několikaměsíční. 

https://www.skolajerabinka.cz/wp-content/uploads/2024/03/Zadost-o-odklad.pdf

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA 

Ve školním roce 2024/2025 škola otevírá jednu 1. třídu, do které může přijmout max. 16 dětí. 

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se budeme řídit těmito kritérii: 

 • věk dítěte (datum narození v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 nebo dítě po odkladu školní docházky) 25 bodů
 • osobní přítomnost dítěte u zápisu 25 bodů
 • splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP 0 – 50 bodů 
 • posouzení a ověření předpokladů pedagogickým pracovníkem při zápisu k povinné školní docházce; prokázání např. předchozí docházky do MŠ se stejným zaměřením ŠVP, a/nebo na základě předloženého portfolia dítěte, a/nebo ověřením předpokladů dítěte ke vzdělávání podle našeho ŠVP, a(nebo předložením informací o dítěte od osoby, která dítě zná apod. 

Žáci jsou přijímáni k základnímu vzdělávání na základě pořadí sestaveného podle hodnocení výše uvedených kritérií. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje kritérium: 

 • docházka sourozence dítěte do naší školy

O přijetí či nepřijetí na školu rozhoduje přijímací komise konsensuálním způsobem (tzn. dohodou všech členů přijímací komise). Není-li konsensu dosaženo, rozhoduje o pořadí los.

Doporučujeme, aby se zákonní zástupci včas obeznámili s waldorfskou pedagogikou a jejími principy. K tomu slouží např. setkávání na besedách a přednáškách, školních slavnostech, dnech otevřených dveří a dalších akcích školy.  Případné dotazy pište na adresu zuzana.stepanova@skolajerabinka.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 725 530 861. 

Podmínky přijetí dítěte do základní školy:

 • uzavření Smlouvy o poskytování základního vzdělávání

Dny otevřených dveří 2024

Dny otevřených dveří proběhnou 

 • ve čtvrtek 29. 2. 2024 od 15:00 do 17:00 hodin
 • a v pondělí 18. 3. 2024 od 15:00 do 16:30 hodin

v naší škole na adrese Sklářská 81, Litvínov – Hamr.  

V dopoledních hodinách je po předchozí domluvě (na adrese marketa.borska@skolajerabinka.cz) možné navštívit výuku. 

V odpoledních hodinách si budete moci prohlédnout prostory tříd a školní družiny. Seznámíme Vás s principy waldorfské pedagogiky. Celé odpoledne Vám budou k dispozici pedagogové naší školy. Rádi zodpovíme Vaše dotazy. 

Předzápisová beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

V pondělí 18. 3. 2024 proběhne předzápisová Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků, kde Vás seznámíme s organizací výuky na waldorfských školách, fungováním školy, zapojením rodičů do života školy a zodpovíme Vaše dotazy.

15 otázek k waldorfské škole

Manuál rodičů waldorfského předškoláka 

Příručka pro waldorfské nováčky 

Úspěšnost absolventů WZŠ při přijímacích zkouškách na SŠ v roce 2022