Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Realizované investiční a neinvestiční projekty školy

V roce 2020 získala Základní škola a mateřská škola Jeřabinka uzavřením kupní smlouvy s městem Litvínov do svého vlastnictví budovu školy ve Sklářské ulici, v Litvínově – Hamru. Převod budovy do vlastnictví školy byl prvním krokem na cestě k rozsáhlým stavebním investicím do vybudování nových prostor pro dvě třídy mateřské školy a učeben pro 2. stupeň základní školy.  

Stav více než stoleté školní budovy si žádal mnoho prací na vnitřních rekonstrukcích, které je možné realizovat díky darům zřizovatelů, podpoře města Litvínov, a v neposlední řadě díky dárcům rodičů a místních podnikatelů. Pro dary na podporu školy byl zřízen transparentní účet školy, na kterém se v závěru roku 2020 podařilo shromáždit více než 120 tis. Kč, v roce 2021 částku 39.500 Kč a v roce 2022 celkem 510 tis. Kč.   

V závěru roku 2019 byla ukončena projektová příprava dvou rozsáhlých záměrů, zateplení budovy školy včetně řízeného větrání stávajících učeben, a nástavby školy včetně zajištění bezbariérovosti celé školní budovy. Oba projekty byly předmětem žádostí o dotaci, a oba byly úspěšně schváleny k podpoře.  

Vybudováním nástavby školy získala škola pět nových učeben pro 2. stupeň základní školy včetně výtahu a bezbariérového sociálního zařízení. Na vybudování nástavby a technologii výtahu získala škola dotaci z programu Integrovaného regionálního rozvoje ve výši 20.880.911 Kč. Učebny byly vybaveny díky velkorysému radu Tobiasschool v Zeistu v Nizozemsku, která naší škole darovala veškeré žákovské lavice a židle do nových tříd. Ostatní vybavení učeben pořizuje škola z vlastních zdrojů. Vybavení digitální technikou bylo umožněno díky účasti v dotačních programech z Národního plánu obnovy (neinvestiční dotace ve výši 89.000 Kč na digitální učební pomůcky a snížení digitální propasti). 

Na projekt zateplení budovy školy získala škola dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 35 % z celkové projektované částky 6.606.045,30 Kč. Na krytí spoluúčasti na nákladech spojených s výměnou oken dále škola obdržela dar ve výši 160.000 Kč od města Litvínov. Poskytnutí této dotace je podmíněno realizací řízeného větrání stávajících učeben, na které je z téhož programu alokováno   70 % z rozpočtu 879.288,85 Kč. 

Ve stejném období realizovala škola z vlastních zdrojů a za významné pomoci zřizovatelů projekt Přístavby mateřské školy, jehož předmětem bylo vybudování dvou zcela nových učeben mateřské školy, včetně potřebného zázemí. Do přístavby MŠ je také integrován výtah, zajišťující bezbariérový přístup do celé školní budovy. Náklady na vybudování prostor pro mateřskou školu dosáhly částky 7.589 tis. Kč. 

Ze Státního fondu životního prostřední v rámci Národního plánu obnovy ČR získala škola dotaci ve výši 1.017.865,25 Kč na projekt Akumulace srážkových vod ze střechy školy Jeřabinky a vybudovala na pozemku školní zahrady akumulační nádrž o objemu 10 m3 

 

Reg. č. žádosti  Název projektu  Alokovaná částka  Poznámka 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022216  Šablony III – MŠ a ZŠ Jeřabinka  490.578 Kč    MŠMT Šablony III (OPVV) – (čerpání od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2023) 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011021  5.1.a Zateplení objektu ZŠ a MŠ Jeřabinka  6.606.045,30 Kč  SFŽP výše dotace 35 % (OPŽP) 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011038  5. 1. b Nucené větrání v rámci zateplení objektu ZŠ a MŠ Jeřabinka  879.288,85 Kč  SFŽP výše dotace 70 % (OPŽP) 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013115  Stavební úpravy objektu č.p.81, ul. Sklářská, Litvínov – Hamr, etapa III – nástavba učeben  20.880.911 Kč  MMR ČR (IROP) výše dotace 90 % (vybudování odborných a kmenových učeben 2. stupně ZŠ půdní vestavbou včetně vybavení učeben) 
Výzva č. 10/2021  Akumulace srážkových vod  1.017.865,25 Kč  SFŽP výše dotace 100 %  (NPO) 

 

 Spolupráce škol na Litvínovsku se stala evergreenem a základem pro zvyšování kvality vzdělávání. Pomalu ale končí třetí fáze koordinačního rámce této spolupráce tzv. „Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Litvínov,“ který zajišťovala Místní akční skupina Naděje ve spolupráci s městem Litvínov. 

V rámci takzvaného „MAPu“, jak se říká projektovým žargonem projektu Místního akčního plánování, fungovaly opět odborné pracovní skupiny zaměřené na matematickou a čtenářskou gramotnost, financování či rovné příležitosti. Ve všech skupinách se ukázala ochota dále spolupracovat, navazovat neformální vztahy a zejména snaha posilovat odbornost skrze vzájemné učení, debaty v odborných oblastech, jichž se průřezově účastnili místní pedagogové a pedagožky, včetně vedení škol. 

„Jako tradičně byla výborná spolupráce s městem Litvínov, které je naším hlavním partnerem. Chtěla bych proto městu a všem kolegům a školám moc poděkovat,“ sdělila Kamila Rejčová manažerka projektu, která je zároveň ředitelkou Místní akční skupiny Naděje. Zároveň dodala, že vizitkou kvalitní práce škol na Litvínovsku jsou i řádově lepší výsledky v oblasti vzdělávání, které oblast Litvínovska vykazuje oproti jiným subregionům Ústeckého kraje. 

Ovšem vzájemné setkávání a zejména práce nekončí. Naopak se připravuje další kolo MAPu, tzv. MAP IV, který vedle odborných a koordinačních aktivit bude obsahovat i implementační část, jež konkrétně podpoří školy v jejich potřebách. „Vše je již připravené v tzv. Strategickém plánu s platností do roku 2025, který shrnuje potřeby škol a správné nastavení jejich odborné a technické podpory. Už v červnu jsme připravili jednání ředitelů škol, abychom správně nastavili vhodné oblasti pomoci, “ sdělila Kamila Rejčová. Na seznamu priorit je například posílení konektivity škol, nová výstavba školní družiny nebo rekonstrukce interiéru pro základní uměleckou školu. 

„Místní akční plánování je pro město a jeho okolí velkým přínosem a my jsme rádi, že společně s řediteli budeme i nadále jeho partnerem,“ sdělila k pokračování spolupráve Veronika Knoblochová vedoucí litvínovského Odboru sociálních věcí a školství. 

Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov,“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023025). 

dokument ke stažení: 

Více informací o projektu: https://www.masnadeje.cz/projekty-1/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-iii-pro-orp-litvinov/