Školné a stravné ZŠ

 

>>Nové výše školného a sourozenecké slevy pro školní rok 2020/2021 - s platností od 1.9.2020 prosím čtěte ZDE<<
 

Výše školného

Výše školného je 2 500 Kč měsíčně.

Školné se platí po celý kalendářní rok, i v období školních prázdnin.

Příspěvek na školní pomůcky 1.000,- Kč pololetně, splatné vždy k 15. 9. a k 15. 2.

Jedná se o příspěvek na úhradu školních a učebních pomůcek – např. knihy, papír, výtvarné potřeby, pomůcky do pracovní výchovy.

Za školní družinu 1.000,- Kč měsíčně.

Platba za školní družinu se platí po celý kalendářní rok, i v období školních prázdnin. V čase školní družiny probíhají další zájmové aktivity.

Sleva na školném: 25 % na každého dalšího zapsaného sourozence v ZŠ či MŠ.
Školné a platba za školní družinu jsou určeny především na mzdové náklady a provozní náklady školy.

 

Výše stravného

38,- Kč oběd (potraviny 24,- Kč; režijní náklady 14,- Kč – z toho 8,- Kč/oběd účtuje režie ZŠ Hamr)

Platí se záloha na režijní náklady v základní výši 300,- Kč měsíčně (září až červen), vždy předem k 25. dni měsíce předcházejícího bezhotovostním převodem na bankovní účet školy vedený u FIO banky, a. s., č. ú. 2801549967/2010 pod přiděleným variabilním symbolem. Vyúčtování záloh bude provedeno vždy po skončení školního roku (ke dni 30. 6.).

Cena potravin se hradí přímo školní jídelně ZŠ Litvínov - Hamr v základní výši 530,- Kč, převodem na účet školní jídelny č. 36633491/0100, nejpozději do 25. předchozího měsíce. Variabilní symbol je přidělen každému strávníkovi školní kuchyní ZŠ Litvínov - Hamr. Cena režijních nákladů ZŠ Litvínov - Hamr ve výši 8,- Kč/oběd je Jeřabince fakturována, a je zahrnuta v záloze na režijní náklady.

Obědy lze odhlásit v případě nemoci do 7,00 h, e-mailem (jidelna@zshamr.cz) nebo telefonicky (tel: 773 826 345, stačí sms). Odhlašování na další dny: e-mailem nebo telefonicky od 6,00 do 14,30 h. Mimo uvedenou dobu odhlašování po telefonu, lze poslat i SMS (tj. pokud rodiče ví dopředu, že se dítě nebude stravovat).  Je třeba přesně vymezit časové období, na které se strávník odhlašuje (jméno a ZŠ Jeřabinka). Pokud je strávník nemocný, lze první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče. Na další dny už musí být odhlášen. Pokud tak rodiče neučiní, má školní jídelna právo účtovat si stravné za celý den v plné výši, tzn. i škola Jeřabinka potom přeúčtuje rodiči režijní náklady na oběd za neodhlášené obědy.

Cena oběda i výše záloh stanovená školní kuchyní ZŠ Hamr může být pro nový školní rok změněna, v takovém případě se rodiče zavazují hradit cenu oběda, jak ji stanoví ZŠ Litvínov - Hamr.

 

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks