Školné a stravné MŠ
 

Výše školného

Školné v mateřské škole 3.500,- Kč měsíčně za celodenní docházku 5 dní v týdnu.
Školné se platí po celý kalendářní rok, i v období školních prázdnin. Je určeno především na mzdové a provozní náklady mateřské školy.

Příspěvek na školní pomůcky 1.000,- Kč pololetně splatné vždy k 15. 9. a k 15.2.
Slouží na úhradu školních pomůcek – např. knihy, akvarelové barvy, papír, voskové bločky, včelí vosk na modelování, keramická hlína a další výtvarné potřeby, nákup hraček, stavebnic, a různých edukativních pomůcek.

Sleva na školném: 50 % pro 2. sourozence, 60 % pro 3. a dalšího sourozence. Upřednostňujeme přijímání dětí na celotýdenní docházku.

Stravné

Děti 3 – 6 let (rozhodující je věk, který děti ve školním roce dosáhnou)

Přesnídávka 18,00 Kč

Oběd 35,00 Kč (z toho 21,- Kč cena potravin oběda se hradí přímo školní kuchyni ZŠ Litvínov - Hamr)

Svačina 13,00 Kč

Celkem výše zálohy: 990,- Kč měsíčně (45,- Kč/den… 22 dní/měs)

Děti 7 – 10 let (do této kategorie spadají i děti v MŠ s odkladem školní docházky, tj. děti, které dovrší ve školním roce 7 let)

Přesnídávka 19,00 Kč

Oběd 38,00 Kč (z toho 24,- Kč cena potravin oběda se hradí přímo školní kuchyni ZŠ Litvínov - Hamr)

Svačina 14,00 Kč

Celkem výše zálohy: 1.030,- Kč měsíčně (47,- Kč/den … 22 dní/měs)

Záloha je splatná vždy předem k 25. dni předcházejícího měsíce převodem na účet školy vedený u FIO banky, a. s., č. ú. 2801549967/2010 pod přiděleným variabilním symbolem. Vyúčtování záloh bude provedeno 2x ročně – k 31. 12. a k 31.8.


Obědy

Za obědy se cena potravin hradí přímo školní kuchyni ZŠ Litvínov - Hamr v základní výši 460,- Kč, převodem na účet školní jídelny č. 36633491/0100, nejpozději do 25. předchozího měsíce. Variabilní symbol přiděluje školní kuchyně ZŠ Litvínov - Hamr každému strávníkovi. Svačiny je možné odhlásit na tel. č. školky 607 102 535 (stačí sms) nejpozději do 8.00 hodin daného dne, obědy lze odhlásit v případě nemoci od 6,00 do 7,00 h, e-mailem (jidelna@zshamr.cz) nebo telefonicky (tel: 773 826 345, stačí sms). Odhlašování na další dny: e-mailem nebo telefonicky od 6,00 do 14,30 h. Mimo uvedenou dobu odhlašování po telefonu, lze poslat i SMS (tj. pokud rodiče ví dopředu, že se dítě nebude stravovat). Je třeba přesně vymezit časové období, na které se strávník odhlašuje (jméno a MŠ Jeřabinka). Pokud je strávník nemocný, lze první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče. Na další dny už musí být odhlášen. Pokud tak rodiče neučiní, má škola právo účtovat si stravné za celý den v plné výši.

Cena oběda i výše záloh stanovená školní kuchyní ZŠ Litvínov- Hamr může být pro nový školní rok změněna, v takovém případě se rodiče zavazují hradit cenu oběda, jak ji stanoví ZŠ Hamr.

 

ZDE naleznete podrobnější úplné informace o školném a stravném včetně výpočtu dle dnů docházky

 

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks