Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Zápisy do MŠ pro školní rok 2024/2025

Kritéria a podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

Základní školy a mateřské školy Jeřabinka

Zápis do Mateřské školy Jeřabinka pro školní rok 2024/25 probíhá v termínech:

  • pondělí 6. května 2024 v čase od 10:00 do 11:40 hodin a od 15:00 do 17:00 hodin
  • úterý 7. května 2024 v čase od 10:00 do 11:40 hodin 
  • středa 15. května 2024 v čase od 15:00 do 17:00 hodin

Náš školní informační systém umožňuje administraci tzv. „elektronické přihlášky“ do MŠ. 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolajerabinka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4120#

Prostřednictvím tohoto odkazu je nutné vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou potom už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (např. vyjádření lékaře, kopii či sken rodného listu a dalších dokumentů) a doručit osobně při zápisovém pohovoru. 

V případě, že by se dítě nemohlo zápisu účastnit, stanovíme na základě domluvy se zákonnými zástupci individuální postup. 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

V termínu 6., 7. nebo 15. 5. 2024 zákonný zástupce dítěte oficiálně požádá o zápis dítěte a doloží požadované dokumenty (rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. zprávu pedagogicko-psychologické poradny či odborného lékaře, rozhodnutí o svěření do péče, rozhodnutí o střídavé péči atd.). O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů. 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Na webových stránkách školy bude zveřejněn anonymizovaný seznam přijatých dětí. 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA 

Aktuální kapacita mateřské školy pro školní rok 2024/2025 činí max. 42 dětí (ve třídě Včeliček max. 20 dětí, ve třídě Motýlků max. 22 dětí). 

O zařazení do třídy rozhoduje kolegium školy po přijetí dětí a uzavření smluv.  Obě třídy mateřské školy jsou věkově smíšené.

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se budeme řídit těmito kritérii: 

  • věk dítěte (dítě, které k 31. 8. 2023 dosáhne 5 let věku nebo dítě po odkladu školní docházky) – tj. povinné předškolní vzdělávání 25 bodů
  • dítě s celotýdenní školní docházkou 25 bodů
  • splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP 50 bodů 
  • posouzení a ověření předpokladů pedagogickým pracovníkem při zápisu; prokázání např. předchozí docházky do MŠ se stejným zaměřením ŠVP, a/nebo ověřením předpokladů dítěte ke vzdělávání podle našeho ŠVP, a/nebo předložením informací o dítěte od osoby, která dítě zná apod. 

Děti jsou přijímáni k předškolnímu vzdělávání na základě pořadí sestaveného podle hodnocení výše uvedených kritérií. V případě rovnosti bodů rozhoduje kritérium: 

  • docházka sourozence dítěte do naší školy  

O přijetí či nepřijetí do mateřské školy rozhoduje přijímací komise konsensuálním způsobem (tzn. dohodou všech členů přijímací komise). Není-li konsensu dosaženo, rozhoduje o pořadí los.

Doporučujeme, aby se zákonní zástupci včas obeznámili s waldorfskou pedagogikou a jejími principy. K tomu slouží např. setkávání na besedách a přednáškách, školních slavnostech, dnech otevřených dveří a dalších akcích školy.  Případné dotazy pište na adresu leona.gergelova@skolajerabinka.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 604 322 948. 

Podmínky přijetí dítěte do mateřské školy:

  • uzavření Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání