ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně zdraví obyvatelstva z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.    

Zápisy k povinné školní docházce se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy od 1. do 30. dubna 2019, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.                     

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Příjem žádostí: od 1. 4. 2020 8:00 hodin do 29. 4. 2020 16:00 hodin

Zápis probíhá distanční formou – postupujte prosím takto: Na tomto odkaze

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolajerabinka/KWE015_PrihlaskaZS.aspx# se dostanete na webové stránky skolaonline.cz, kde po vyplnění jednoduchého formuláře a zadání Vašeho kontaktního e-mailu, obdržíte e-mailem přihlášku s unikátním registračním číslem, kterou vyplníte. 

 

Vyplněnou přihlášku poté vytiskněte a doručte do školy některým ze způsobů:

a) datovou schránkou

b) e-mailem s elektronickým podpisem

c) zasláním přihlášky poštou (do poštovní schránky na dveřích školy)

d) osobně ve dnech 22.4. a 23.4.2020 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu 

 

V pondělí 4. května 2020 najdete na našich webových stránkách anonymizovaný (pod reg. čísly) seznam žáků přijatých do 1. třídy.

 

Nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí podle zák. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:  ve čtvrtek 30. 4. 2020, v čase od 8:00 do 13:00 hodin

V případě technických potíží  se prosím obracejte na tel.: +420 732 162 355, nebo na e-mail: ekonom@skolajerabinka.cz

 

 

Doklady k zápisu:

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude předáno rodičům osobně, případně zasíláno doporučeně s dodejkou.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti, jejichž rodiče sdílí výchovně – vzdělávací přístup v souladu s principy waldorfské pedagogiky, a kteří se před zápisem aktivně usilovali s principy waldorfské pedagogiky obeznámit a zapojit do akcí školy. Pravidelně jsou přijímány dětem navštěvující MŠ Jeřabinka, důvodem je zachování kontinuity vzdělávacího směru waldorfské pedagogiky.

Prostřednictvím ICT techniky – vedení distančního rozhovoru s rodiči, nebo prostřednictvím vyplnění dotazníku školy, mohou být získány podklady pro zjištění naplnění přijímacích kritérií. Cílem je zjištění míry obeznámenosti s principy waldorfské pedagogiky, soulad výchovného zázemí v rodině a výchovně-vzdělávacího přístupu školy, s důrazem na respekt a úctu k individualitě dítěte, budování sociálních vztahů, důraz na předávání morálních hodnot a vytváření prostoru svobodné školy, kde svoboda je vyvážena zodpovědností a volnost řádem.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, na základě:

1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (v době od 1. dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku)

2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

DODATEČNÉ ODLOŽENÍ ZAČÁTKU PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Dokumenty ke stažení 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

 

 

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks