Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Svět je dobrý

Našim dětem zajišťujeme prostředí, ve kterém jsou naplňovány jejich potřeby, a ve kterém se cítí dobře. Chceme být průvodci na jejich cestě, podporovat je a poskytnout jim co možná nejlepší podmínky k jejich celostním rozvoji. Naši školku charakterizuje klidné, harmonické a láskyplné prostředí, ve kterém mohou děti prožívat a objevovat svět a realizovat se v něm.

Předškolní věk je ojedinělým prostorem svobody v životě, ve kterém má dítě trávit čas volně a nenuceně. Dětem musíme poskytovat dostatek volnosti a svoboda je vyvážena zodpovědností a volnost určitým řádem. Zároveň je to období, kdy se učí respektovat hranice. Ve školce jsou jasná pravidla, na jejichž dodržování je důležité důsledně dbát. Naším cílem však je, aby motivací našich dětí k následování určitých pravidel nebyla jen slepá podřízenost autoritě, ale porozumění a uznáním jejich smyslu a jejich jednání tak vycházelo z vnitřního popudu.

Dětství je ten správný čas na navazování prvních vztahů v širším společenství, poznávání sama sebe a hledání orientace ve světě. Klíčovým prvkem zdárného prožití této životní etapy je vztah. Vztah založený na láskyplném přijetí, poskytující jistotu, důvěru a bezpečí, tedy uspokojující základní duševní potřeby dítěte. Je nutné dbát na to, abychom neochromovali vůli a kreativitu našich dětí a podporovali jejich citlivost. Chceme rozvíjet jejich tvůrčí síly a aktivity. V rámci řízené činnosti nabízet široké spektrum tvůrčích činností. Rozvoj kreativity je pro nás velmi důležitý. Podstatný je pro nás samotný akt tvoření a s ním spojený silný a hluboký prožitek sebe sama, radost a naplnění. Nehodnotit…Tyto zkušenosti dětem přináší pozitivní postoj k životu, schopnost řídit svou životní cestu, umění hledat a nalézat nečekaná řešení při překonávání úkolů a potíží.
Mocně na citový život dětí působí také samotná příroda, která má pro nás mimořádný význam a v naší školce důležité postavení. Vybavení školky je z přírodních materiálů – dřevo, vlna, hedvábí, přírodniny. Rytmus roku vychází z rytmu přírody. Naším záměrem je podpořit vnímavost vůči silám přírody, soulad s ní, vytvoření hlubokého vztahu k přírodě a vědomou sounáležitostí s ní. Toto může vyústit k respektujícímu a ochranitelskému postoji k Zemi.

Citově na děti působí také hudební aktivita, která je též jedním z pilířů našeho výchovně vzdělávacího programu. Provozování hudby je součástí pedagogického plánu, který má na děti kulturní a léčivý vliv. Živá hudba je v dnešní době často opomíjena, o to více ji začleňujeme jako důležitou součást lidského života. Z aktivně provozované hudby lze po celý život čerpat energii, harmonizuje duševní i fyzický život. Pro děti jsou v prvním sedmiletí jejich života vhodné přirozeně znějící nástroje, na které je jednoduché hrát.